Nanjing University of Finance and Economics

Working Contact:Mr. Liu Ning
Telephone:+86-25-86718742
E-mail:foreignaffairs@njue.edu.cn
Mailing Address:1402, Administrative Building, Nanjing University of Finance and Economics, 3 Wenyuan Road , Xianlin College Town, Qixia District, Nanjing, Jiangsu Province.
Postcode:210023
School Homepage:english.njue.edu.cn
Website for International Student Enrollment: english.njue.edu.cn